Informacja konsumencka sprzedaż przez Internet

INFORMACJA KONSUMENCKA PRZY UMOWACH ZAWIERANYCH NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

na podstawie art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

(Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

 

Niniejsza informacja konsumencka udzielana jest przez przedsiębiorcę konsumentowi w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (zwanemu dalej „Konsumentem" lub „Klientem") nabywającemu towary lub usługi na podstawie umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, na podstawie art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2014 r. poz. 827 (zwanej dalej „Ustawą").

 

I. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Konsumentem (art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy)

 

Świadczenie Dealera polega na: (i) sprzedaży i wydaniu Klientowi rzeczy ruchomych, w szczególności części zamiennych, akcesoriów lub materiałów (zwanych w niniejszej informacji „Towarem") zamawianych przez Klienta na podstawie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, w tym w szczególności przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej) lub (ii) świadczeniu usług zamawianych przez Klienta na podstawie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.

O ile nic innego nie wynika z kontekstu, ilekroć w niniejszej Informacji konsumenckiejmowa jest o Towarze, należy przez to rozumieć również usługę świadczoną przez Dealera Konsumentowi nabywającemu taką usługę na podstawie umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Szczegółowe oznaczenie Towaru wskazane jest w odrębnym zamówieniu składanym przez Klienta, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.

 

II. Informacje ogólne - dane identyfikujące przedsiębiorcę (art. 12 ust. 1 pkt 2 Ustawy)

 

Sprzedawcą jest:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Plaza Auto Poland z siedzibą w Warszawie, ul. Malownicza 29a, 02-272 Warszawa, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000111378 (zwana dalej „Dealerem") , posiadająca NIP: 522-26-42-902, REGON: 015158749, nr telefonu +48 22 4310000, nr faksu +48 22 4310001 adres email: salon@hondaplaza.pl

 

III. Adres Dealera, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu lub faksu pod którymi Konsument może kontaktować się z przedsiębiorcą (art. 12 ust. 1 pkt 3 Ustawy)

 

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest:

-          osobiście w godzinach pracy działu części pn-pt:8.00-19.00, sob.: 9.00-16.00

-          telefonicznie i faksem pod numerem +48224310000, fax +48224310001

-          drogą poczty elektronicznej: moto@hondaplaza.pl, czesci@hondaplaza.pl

 

 

IV. Łączna cena lub wynagrodzenie za świadczenie wraz z podatkami (art. 12 ust. 1 pkt 5 Ustawy)

 

Łączna cena Towaru (wynagrodzenie za świadczenie) wraz z podatkami, a także opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz inne koszty podane jest w odrębnej informacji o cenie Towarów (ofercie) przesłanej przez Dealera pocztą elektroniczną na adres pocztowy podany przez Klienta. Powyższa oferta załączona jest do niniejszej Informacji konsumenckiej i stanowi jej integralną część.

 

V. Sposób i termin zapłaty (art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy)

 

Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za Towar najpóźniej do chwili wydania Towaru przez Dealera. Cena może być zapłacona:

-          przelewem bankowym,

-          gotówką w kasie Dealera lub

-          za pobraniem, o ile Klient wybierze taki sposób zapłaty.

W przypadku zapłaty przelewem bankowym, datą zapłaty jest data uznania rachunku Dealera kwotą płatności.

 

VI. Sposób i termin spełnienia świadczenia przez Dealera oraz stosowana przez Dealera procedura rozpatrywania reklamacji (art. 12 ust. 1 pkt 8 Ustawy)

 

  1. Sposób i termin spełnienia świadczenia przez Dealera

Świadczenie Dealera polega na sprzedaży i wydaniu Klientowi zamówionego Towaru w stanie wolnym od wad. Zamówiony Towar będzie gotowy do odbioru przez Klienta do dnia ___________ w _________________ lub przesłany na adres wskazany przez Klienta.

Koszty przesłania wskazane są w ofercie przesłanej przez Dealera pocztą elektroniczną na adres pocztowy podany przez Klienta, załączonej do niniejszej Informacji konsumenckiej.

 

  1. Procedura rozpatrywania reklamacji
  1. Klient zobowiązany jest zgłosić reklamację dotyczącą Towaru niezwłocznie po wykryciu wady.
  2. Klient zobowiązany jest dostarczyć Towar do Dealera.
  3. Dealer zastrzega sobie możliwość zlecenia własnemu mechanikowi, ekspertowi lub niezależnemu rzeczoznawcy samochodowemu sprawdzenia Towaru w celu weryfikacji czy wada rzeczywiście wystąpiła.
  4. Dealer ustosunkuje się do reklamacji Klienta w możliwie najkrótszym terminie, odpowiednim ze względu na charakter zgłoszonej wady, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zgłoszenia usterki przez Klienta. Jeśli ostatni dzień terminu przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.
  5. W przypadku gdy Klient zażądał usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, wskazując kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Dealer nie ustosunkował się do takiego żądania w terminie czternastu dni uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  6. Dealer usuwa zgłoszoną wadę Towaru w możliwie najkrótszym terminie, odpowiednim ze względu na charakter zgłoszonej wady i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. W przypadku gdy usunięcie wady Towaru wymagać będzie podjęcia dodatkowych działań przez Dealera, w szczególności sprowadzenia części zamiennych lub materiałów niezbędnych do naprawy, czas usunięcia usterki może ulec przedłużeniu o czas niezbędny dla sprowadzenia części zamiennych lub materiałów.
  7. Klient odbiera Towar po wykonaniu naprawy w miejscu wskazanym przez Dealera.

 

 

VII. Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy (art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy)

 

Klient, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Odstąpienie od umowy może zostać dokonane na formularzu dostępnym na stronie www.hondaplaza.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Natomiast w przypadku sprzedaży, która:

a)    obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b)    polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

 

VIII. Koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy oraz obowiązek zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów, jeżeli na wyraźne żądanie konsumenta wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (art. 12 ust. 1 pkt 10 i 11 Ustawy)

 

Klient ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy Dealerowi.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Rozpoczęcie wykonywania usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy może się rozpocząć jedynie na wyraźne żądanie konsumenta zgłoszone Dealerowi. Jeżeli Klient zgłosi takie żądanie i Dealer wykona usługę lub część usługi, a następnie Klient wykona prawo odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty Dealerowi za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

 

IX. Brak prawa odstąpienia od umowy (art. 12 ust. 1 pkt 12 Ustawy)

 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Dealer wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje również Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Dealer do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Dealer świadczył dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarczył rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy

Ponadto, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, albo rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami.

 

X. Obowiązek dostarczenia Towaru bez wad (art. 12 ust. 1 pkt 13 Ustawy)

 

Dealer dostarcza Klientowi Towar zgodnie ze złożonym przez Klienta zamówieniem, w stanie pełnym i wolnym od wad. Dealer jest jednak odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana okaże się mieć wadę fizyczną lub prawną.

 

XI. Czas trwania umowy (art. 12 ust. 1 pkt 16 Ustawy)

 

Umowa zawarta jest na czas do wykonania przez strony obowiązków z niej wynikających to jest zapłaty całej ceny i wydania Towaru.

 

XII. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (art. 12 ust. 1 pkt 21 Ustawy)

 

Organem właściwym w sprawach ochrony praw konsumentów jest:

Urząd m.st. Warszawa

Miejski Rzecznik Konsumentów

ul. Senatorska 27

00-099 Warszawa

Spory pomiędzy Dealerem a Klientem władne są rozstrzygać sądy polubowne, w tym:

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie

ul. Trębacka 4

00-074 Warszawa

 

Ja niżej podpisany otrzymałem egzemplarz niniejszej informacji konsumenckiej zapoznałem się z nią, rozumiem i akceptuję jej treść.

 

 

Data: ______________________________

 

Podpis Klienta: ___________________________________

 

Wszystkie materiały przedstawione na podstronie stanową własność Plaza Auto Poland Sp. z o.o. Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Plaza Auto Poland Sp. z o.o.