Informacja konsumencka

INFORMACJA KONSUMENCKA

na podstawie art. 8 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

 

Niniejsza informacja konsumencka udzielana jest przez przedsiębiorcę konsumentowi w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (zwanemu dalej „Konsumentem" lub „Klientem") nabywającemu towary (pojazdy) na podstawie umów innych niż umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2014 r. poz. 827 (zwanej dalej „Ustawą").

 

 

I. Informacje ogólne - dane identyfikujące przedsiębiorcę (art. 8 pkt 1 Ustawy)

Sprzedawcą jest:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Plaza Auto Poland z siedzibą w Warszawie, ul. Malownicza 29a, 02-272 Warszawa, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000111378 (zwana dalej „Dealerem") , posiadająca NIP: 522-26-42-902, REGON: 015158749, nr telefonu +48 22 4310000, nr faksu +48 22 4310001 adres email: salon@hondaplaza.pl

 

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest:

-          osobiście w godzinach pracy salonu motocyklowego pn-pt:8.00-19.00, sob.: 9.00-16.00

-          telefonicznie i faksem pod numerem +48224310000, fax +48224310001

-          drogą poczty elektronicznej: moto@hondaplaza.pl

 

 

II.  Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Konsumentem (art. 8 pkt 1 Ustawy)

 

Świadczenie Dealera polega na sprzedaży i wydaniu Klientowi motocykla/quada/motoroweru (zwanego w niniejszej informacji „Pojazdem"). Szczegółowe oznaczenie Pojazdu wskazane jest w odrębnej Umowie zamówienia Pojazdu, podpisywanej przez Konsumenta i Dealera.

 

III. Łączna cena za świadczenie wraz z podatkami (art. 8 pkt 3 Ustawy)

 

Łączna cena za świadczenie Dealera polegające sprzedaży i wydaniu zamówionego Pojazdu wraz z podatkami oraz wszelkie inne koszty obciążające Klienta wskazane są w odrębnej Umowie zamówienia pojazdu, podpisywanej przez Konsumenta i Dealera.

 

IV. Sposób i termin spełnienia świadczenia przez Dealera oraz stosowana przez Dealera procedura rozpatrywania reklamacji (art. 8 pkt 4 Ustawy)

 

  1. Sposób i termin spełnienia świadczenia przez Dealera

Świadczenie Dealera polega na sprzedaży i wydaniu Klientowi zamówionego Pojazdu w stanie wolnym od wad. Zamówiony Pojazd będzie gotowy do odbioru przez Klienta do dnia ___________ w _________________.

 

  1. Procedura rozpatrywania reklamacji
  1. Klient zobowiązany jest zgłosić reklamację dotyczącą Pojazdu niezwłocznie po wykryciu wady.
  2. Klient zobowiązany jest dostarczyć Pojazd do siedziby dealera przy ul. Malowniczej 29a.
  3. Dealer zastrzega sobie możliwość zlecenia własnemu mechanikowi, ekspertowi lub niezależnemu rzeczoznawcy motocyklowemu sprawdzenia Pojazdu w celu weryfikacji czy wada rzeczywiście wystąpiła.
  4. Dealer ustosunkuje się do reklamacji Klienta w możliwie najkrótszym terminie, odpowiednim ze względu na charakter zgłoszonej wady, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zgłoszenia usterki przez Klienta. Jeśli ostatni dzień terminu przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.
  5. W przypadku gdy Klient zażądał usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, wskazując kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Dealer nie ustosunkował się do takiego żądania w terminie czternastu dni uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  6. Dealer usuwa zgłoszoną wadę Pojazdu w możliwie najkrótszym terminie, odpowiednim ze względu na charakter zgłoszonej wady i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. W przypadku gdy usunięcie wady Pojazdu wymagać będzie podjęcia dodatkowych działań przez Dealera, w szczególności sprowadzenia części zamiennych lub materiałów niezbędnych do naprawy, czas usunięcia usterki może ulec przedłużeniu o czas niezbędny dla sprowadzenia części zamiennych lub materiałów.
  7. Klient odbiera Pojazd po wykonaniu naprawy w miejscu wskazanym przez Dealera.

 

V. Przewidziana przez prawo odpowiedzialność Dealera za jakość przedmiotu umowy (art. 8 pkt 5 Ustawy)

 

Odpowiedzialność za jakość pojazdu

Pojazd objęty jest gwarancją spółki Honda Motor Europe Limited działającej za pośrednictwem oddziału w Polsce (zwanej dalej „Honda"), na warunkach i zasadach określonych w Książce serwisowej pojazdu.

Treść oświadczenia gwarancyjnego zawarta jest w Książce serwisowej pojazdu.

Dealer dostarcza Klientowi Pojazd zgodnie ze złożonym przez Klienta zamówieniem, w stanie pełnym i wolnym od wad. Dealer jest jednak odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli pojazd sprzedany okaże się mieć wadę fizyczną lub prawną.

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową sprzedaży. W szczególności wada fizyczna ma miejsce jeżeli rzecz:

-          nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 

-          nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; 

-          nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 

-          została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.  

Wada prawna ma miejsce, jeżeli pojazd stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli obciążony jest prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu z pojazdu wynikają z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili odebrania pojazdu przez Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

Jeżeli Pojazd ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Dealer niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni pojazd wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli pojazd był już wymieniony lub naprawiany przez Dealera w ramach rękojmi albo Dealer nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany pojazdu na wolny od wad lub usunięcia wady. 

Obniżenie ceny powinno pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Pojazdu z wadą pozostaje do wartości Pojazdu bez wady.

Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada Pojazdu jest nieistotna.

Ponadto Klient, może żądać wymiany Pojazdu na wolny od wad albo  usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Pojazdu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość pojazdu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. 

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Pojazdu jest zobowiązany na koszt Dealera dostarczyć pojazd do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie, do miejsca, w którym Pojazd został wydany Klientowi.

Z zastrzeżeniem art. 5611 § 2 i 3 Kodeksu cywilnego, koszty wymiany lub naprawy ponosi Dealer.

 

Jeżeli z powodu wady fizycznej Pojazdu Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Dealer nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu i ubezpieczenia Pojazdu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Powyższe uprawnienia stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast Pojazdu wadliwego albo usunięcia wady przez Dealera.

    

VI. Treść usług posprzedażnych i gwarancji (art. 8 pkt 6 Ustawy)

 

W przypadku gdy ze sprzedażą Pojazdu wiąże się usługa posprzedażna, treść takiej ewentualnej usługi posprzedażnej wskazana jest umowie sprzedaży podpisywanej przez Klienta i Dealera.

Pojazd objęty jest gwarancją Honda na warunkach i zasadach określonych w Książce serwisowej pojazdu.

Treść oświadczenia gwarancyjnego zawarta jest w Książce serwisowej pojazdu.

 

VII. Czas trwania umowy (art. 8 pkt 7 Ustawy)

 

Umowa zawarta jest na czas do wykonania przez strony obowiązków wynikających z umowy sprzedaży to jest zapłaty całej ceny i wydania Pojazdu.

 

 

Ja niżej podpisany otrzymałem egzemplarz niniejszej informacji konsumenckiej, zapoznałem się z nią, rozumiem i akceptuję jej treść.

 

 

 

Data: ______________________________Podpis Klienta: ___________________________________

 

Wszystkie materiały przedstawione na podstronie stanową własność Plaza Auto Poland Sp. z o.o. Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Plaza Auto Poland Sp. z o.o.