Regulamin konkursu na Facebooku „Kibicuj naszym na Euro 2016”

dodano: 08.06.2016

Regulamin konkursu „Kibicuj naszym na Euro 2016”
1. Organizatorem konkursu jest Summit Auto Poland Sp. z o.o. (a w dalszej części
regulaminu Honda Plaza), z siedzibą w Warszawie, ul. Malownicza 29a, zwany w
dalszej części regulaminu "Organizatorem".
2. W Konkursie może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna (zwana dalej
„Uczestnikiem"), która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby
niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą swoich przedstawicieli
(rodziców, opiekunów prawnych). W tym przypadku, nagrodę odbiera przedstawiciel
osoby niepełnoletniej (rodzic, opiekun prawny), po dostarczeniu Organizatorowi
pisemnej zgody na odbiór nagrody. Zgoda może być przesłana drogą elektroniczną
(e-mail) z dołączonym skanem pisemnej zgody, wraz z odręcznym podpisem
przedstawiciela osoby niepełnoletniej.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora i jego partnera oraz
członkowie ich najbliższych rodzin, a także członkowie organów statutowych
Organizatora i jego partnera. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa
powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby
pozostające z nimi w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające w
związkach o charakterze konkubenckim.
4. Konkurs trwa od 9 czerwca 2016 roku, od godziny 9.00 do dnia 12 czerwca 2016
roku, do godziny 20.00.
5. Tematem konkursu jest dopingowanie Polskiej kadry na Euro 2016.
6. Każdy z uczestników ma za zadanie umieścić komentarz pod postem konkursowym
znajdującym się na http://www.facebook.com/hondaplaza, z otagowaniem
HondaPlaza oraz treścią motywującą zawodników do jak najlepszej gry. Forma
komentarza dowolna (zdjęcie, tekst, skan rysunu, etc.) Uczestnik konkursu na
profilu Honda Plaza na portalu Facebook.
7. Podczas trwania konkursu, każdego dnia wybieranych jest 5 najlepszych
komentarzy, a ich autorzy otrzymują nagrodę w postaci naklejki na samochód.
Komentarze są wybierane przez niezależne jury.
8. Opublikowanie wyników konkursu nastąpi dnia 13 czerwca 2016 roku. Lista
Zwycięzców zostanie opublikowana na profilu firmowym Organizatora pod adresem
http://www.facebook.com/hondaplaza. Zwycięzcy do dnia 15 czerwca 2016 roku
zobowiązani są do przekazania poprzez wiadomość prywatną, informacji
dotyczącej adresu, na jaki ma zostać wysłana nagroda.
9. W konkursie przewidziano następujące nagrody, po jednej dla każdego z laureatów:
20 naklejek na samochód, związanych z piłką nożną. Organizator zastrzega sobie
możliwość przyznania nagród dodatkowych.
10. Zamieszczając swoje zgłoszenie, uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszone
do konkursu zdjęcie lub komentarz jest jego własnością oraz że przysługują mu
autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego zdjęcia lub komentarza, w tym prawo
do wysyłania go na konkurs.

11. Zgłaszając zdjęcie/komentarz do konkursu uczestnik wyraża zgodę na jednorazowe
wykorzystanie go przez Honda Plaza w celach promocyjnych (umieszczenie
zdjęcia/treści komentarza w galerii w siedzibie organizatora). Każde następne
wykorzystanie zdjęcia będzie wymagało dodatkowej zgody uczestnika.
12. Organizator przyznaje laureatom dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie
zryczałtowanego podatku dochodowego stanowiącego 10% wartości nagrody.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć lub komentarzy
konkursowych należących do Uczestnika, który w nieuczciwy sposób wpływa na
wyłonienie zwycięzcy.
14. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z akceptacją
warunków zapisanych w niniejszym regulaminie. Regulamin jest do wglądu w
siedzibie Organizatora oraz na jego stronie www.
15. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany,
popierany, przeprowadzany, zarządzany ani związany z serwisem Facebook.
Odpowiedzialność serwisu Facebook w związku z Konkursem jest wyłączona.
16. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem,
to jest jego organizacją i przeprowadzaniem. Po zakończeniu konkursu wszystkie
dane uczestników zostaną usunięte. Podanie przez uczestników konkursu danych
osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich
dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a
także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania. Udział w konkursie
skutkuje wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez
organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu/ustawa o ochronie
danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz. 833 z póz. zm.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, ilości nagród oraz do
ewentualnego przedłużenia czasu trwania konkursu.